مرور رده

نخبگان در محضر علمای ربانی

گزارش جلسه اول “کیمیای نظر”

بسم الله الرحمن الرحیم به گزارش سایت کانون دانش پژوهان نخبه: اولین جلسه از سلسله جلسات اخلاقی، معرفتی کانون با عنوان «کیمیای نظر» در تاریخ 4 مهرماه 92 برگزار شد.این سلسه جلسات اخلاقی که در سیر رشد و تکامل این مجموعه، اتفاقی مهم محسوب…